Generalforsamling

Referat fra seneste generalforsamling findes her

Agenda For Generalforsamling i

Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

Som afholdes d. 19/1-2024 i forbindelse med det 21. årsmøde 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  4. Aflæggelse af rapport fra andre udvalg
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Godkendelse af budget for det kommende år herunder egenbetaling ved årsmødet og fastsættelse af kontingent
  7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

Ad punkt 7:

Bestyrelsen udgøres aktuelt af:

Formand:                            Elisabeth Christiansen Afd. læge, HC Andersen Børnehopital, OUH 

Næstformand:                   Vidar-André Wøien, Afd. læge, Barnavdelingen, Malmø

Sekretær:                          Julie Prahl, Afd. Læge, Børne-og Ungeafdelingen, Herlev

                                           Nadja Lindberg Bonne, Læge, Børne & Unge, Aarhus Universitetshospital

Kasserer:                          Raymond Suffolk, Børnelæge, Horsens   

Menigt medlem:                 

Suppleant:                          Birgitte Tusgaard Petersen, Overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Viborg

Suppleant:                         Helene Kobbernagel, HU-Læge, Børne- og Ungeafdelingen, Hvidovre